Проекти

„Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител за каучукови смеси – 1 бр.“